કલમ 80 G હેઠળ તમામ દાન કરમુક્તિ છે

એક્સિસ બેંક લિ.
A/c નામ (FCRA) શ્રી મંગલમૂર્તિકલંગ ટ્રસ્ટ.આચાર્ય
A/c નંબર 252010100114608
IFSC UTIB0000252
FCRA Reg No. 042030047

Contact Mangalmurti Viklang Trust For Enquiry

અમારો સંપર્ક કરો